เกี่ยวกับเรา
You are here: Home \ เกี่ยวกับเรา

จากปรัชญาคุณธรรมนำหน้าของ ท่านธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ  คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือสังคมโดยได้รับทุนสนับสนุนและอุปถัมภ์จาก บริษัทภายใต้การบริหารของท่านทั้งสองดำริร่วมกัน   ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์  ขึ้นโดยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และนายทะเบียนกรุงเทพมหานครประกาศเป็นมูลนิธิแล้ว  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557  อันมีวัตถุประสงค์ที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคม กับทั้งยังส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  เผยแพร่วิชาความรู้ในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ  อย่างไม่จำกัดชนชั้น  หรือกลุ่มใดๆเพื่อสาธารณะประโยชน์อันแท้จริง  โดยท่านทั้งสอง มีความเชื่อว่าการหยิบยื่นหรือแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน สังคมประเทศชาติ และรวมถึงสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้และสามารถเติบโตได้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในด้านศาสนาท่านทั้งสองยังคงมุ่งมั่นอย่างอุตสาหะที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีแนวคิดว่าบุญที่ยิ่งใหญ่คือการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งยังปลูกฝังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้กับบุคคลทั้งหลายโดยทุกวันนี้ท่านทั้งสองไม่เคยพักยังคงร่วมในการทำบุญยังสถานที่และวัดต่างๆในประเทศ

จากปณิธานและแนวคิดของท่านทั้งสองดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ อันได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับศาสนา โครงการที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสและโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งท่านทั้งสองตระหนักดีว่าในแต่ละปี  ในแต่ละภูมิภาค  ของประเทศไทยนี้ ยังมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากมาย  จึงเป็นแรงผลักดันให้ทางมูลนิธิฯโอ.เค ไลฟ์  ซึ่งถือเสมือนเป็นตัวแทนของท่านทั้งสองต้องเร่งเขาให้ความช่วยเหลือและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ครบในทุกๆ ด้านสมดังเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ขึ้นมาโดยยึดหลักว่า  “สานต่อทุกความฝัน สร้างสรรค์สู่สังคม”